Branch Past Chairmen

CA. Sandeep gupta
2019-20
CA. Shalini Gupta
2018-19
CA. Dinesh Sharma
2017-18
CA. Arun Rattan
2016-17
CA. Pankaj Periwal
2011-12
CA.Hukhminder Sahi
2010-11
CA.Vikas Giya
2015-16
CA. Rachit Bhandari
2013-14
CA. Rajesh Kumar Jain
2014-15
CA. Jasminder Singh
2012-13

CA. Sanjeev Gupta
2009-10
CA. Vishal Garg
2008-09
CA. Arun gupta
2007-08
CA. Kawitansh Khanna
2006-07
CA.Subhash Jain
2005-06

CA. Ashok Bhandari
2004-05